Privacybeleid FBN

De Federatie van het Belgisch Naturisme (FBN) verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de personen die ons contacteren om in te schrijven op de nieuwsbrief, informatie te vragen, mailings te ontvangen, deel te nemen aan de activiteiten of een kaart FBN aan te schaffen.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving. FBN houdt zich hierbij aan de regels van de GDPR (European Union General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hieronder lees je hoe FBN je persoonsgegevens verzamelt, opslaat en verwerkt in functie van onze maatschappelijke opdracht. Het privacybeleid is bedoeld om je op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als je nog andere vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via dpo@naturisme.be.

 

1.    Wat zijn persoonsgegevens en wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ervan?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie waarmee je direct of indirect kan worden geïdentificeerd zoals je naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar omvat ook andere informatie zoals je identiteitskaartnummer en je IP-adres.FBN is de verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder kun je alle relevante

Gegevens terugvinden:
Naam organisatie: FBN vzw
Maatschappelijke zetel: Brusselstraat 51 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0409.542.116
Contactpersoon & Data Protection Officer (DPO): Eric Vermeiren
E-mailadres: dpo@naturisme.be

 

2.    Welke gegevens verzamelt FBN?

FBN verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je ons zelf verstrekt en die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor je de gegevens verstrekt.


Websitebezoeker
Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker  verstuurt telkens deze de website van FBN raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website en sociale media (Facebook en Twitter) van FBN.


Beeldopnamen
Voor eventueel foto- en beeldmateriaal nemen we de nodige voorzichtigheid in acht. Individuele foto’s en beelden nemen én gebruiken we enkel mits toestemming. Voor het gebruik van groeps- en sfeerfoto’s en filmpjes vragen we eveneens toestemming.

 

3.    Waarom verzamelt FBN je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens voornamelijk om de informatie-uitwisseling te beheren en verwerken, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren.

 

4.    Hoe worden je persoonsgegevens verkregen?

Alle persoonsgegevens die FBN verzamelt en verwerkt, worden rechtstreeks bij de betrokkene verkregen.
FBN doet hiervoor dus geen beroep op derden.

 

5.    Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Je gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

 

6.    Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

FBN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. FBN verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan drie (3) jaar na het laatste gebruik van de persoonsgegevens tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden.

Elke betrokkene heeft uiteraard op elk moment het recht om zijn gegevens te laten verwijderen (het recht om vergeten te worden).

 

7.    Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Wij delen je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming of stilzwijgende instemming, i.e. nadat we jou hiervan op de hoogte hebben gebracht en waarbij je de gelegenheid hebt om je te verzetten tegen het delen van bepaalde of alle gegevens.

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:


• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen mits toestemming
• het registreren van leden bij andere naturistenfederaties


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

We geven uw persoonsgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden, noch aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

8.    Wat zijn je rechten en hoe oefen je deze uit?

Je kunt op elk moment:


• inzage vragen in je persoonsgegevens
• correctie vragen van onjuiste persoonsgegevens
• bezwaar formuleren tegen het gebruik en de verwerking van je persoonsgegevens, of je toestemming voor dergelijk gebruik intrekken
• verzoeken om je persoonsgegevens te wissen

Hiervoor stuur je ons gewoon een e-mail op het volgende adres: dpo@naturisme.be.


Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is. Je kunt op de hoogte blijven van eventuele updates in het privacybeleid door deze opnieuw te raadplegen. Deze online versie, is steeds de meest recente.